Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eladó adatai:

Cég név: Mybee Global Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Mybee Global Kft.

Székhely: 8060 Mór, Millenium tér 4. II. em. 15

Levelezési cím: 8060 Mór Millenium tér 4. II. em. 15.

Adószám: 27715350-2-07
Közösségi adószám: HU27715350

Cégjegyzékszám: 07-09-033078

E-mailcíme: info@mybeefeed.com

Honlapja: www.mybeefeed.com

Telefonszáma: +36305082165

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással (különösen megrendelés küldésével, illetve kereskedelmi szerződés aláírásával) elfogadta.

 

Az itt megjelölt általános szerződési feltételek az Mybee Global Kft. jelen ÁSZF-ben foglalt módon történő megrendelést leadó vásárló üzleti partnerére (a továbbiakban: vevő, megrendelő) az adásvételi szerződés megkötésének idején hatályos megfogalmazás szerint érvényesek

 1. Az ÁSZF hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Mybee Global Kft és vevői (megrendelői) közötti valamennyi a III. pontban megjelölt módon leadásra kerülő megrendelésre és szállításra érvényesek.

 Jelen szerződés 2023. január 01. napjától határozatlan ideig tart.

 

III. Megrendelések 

A megrendeléseket az Mybee Global Kft. a hatályos jogszabályok figyelembevételével veszi fel az alábbiak szerint.

 A megrendeléseket levélben a 8060 Mór Millenium tér 4. II. em 15. szám alatti címre, e-mailen a info@mybeefeed.com címre, vagy a +36305082165 telefonszámon tudjuk fogadni.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja.


 1. A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak lehet kifizetni, de lehetősége van egyéb fizetési módokra is. (bővebben lejjebb). A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár, vagy kiszállító személy előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panaszt nem áll módunkban elfogadni!

 2. Szállítási módok:
  Expressz (GLS vagy MPL közreműködésével történő) kiszállítás esetén futárszolgálat végzi a kiszállítást 1-7 munkanapon belül.

   

 3. Szállítási címének a megrendelés során megadott adatokat használjuk fel. Hibásan megadott cím miatti késésért felelősséget nem tudunk vállalni, illetve az ezzel járó költségek a megrendelőt terhelik.

Megrendelés

Megrendeléséről minden esetben visszajelzést kap az ügyfélszolgálatunktól.


A megrendelt termékeket az Mybee Global Kft.. olyan üzleti partnereinek továbbforgalmazónak) értékesíti, amelyek üzleti tevékenységük keretében adják le a megrendeléseiket a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, így nem tekinthetőek fogyasztónak.

Az Mybee Global Kft. a tartalmai hiányosságok miatt a megrendelőtől kérheti a megrendelés pontosítását, vagy elutasíthatja annak teljesítését.

A megrendelő köteles az első megrendeléskor a valóságnak megfelelő adatokat megadni az alábbiak szerint a megrendelések teljesítése céljából:

– magánszemély esetén: név, e-mail cím, telefonszám, kiszállítással kapcsolatos pontos adatok

– egyéni vállalkozó esetén: név, adószám, e-mail cím, telefonszám, kiszállítással kapcsolatos pontos adatok

– gazdasági társaság esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel, e-mail cím + telefonszám, cégjegyzésre jogosultak, kiszállítással kapcsolatos pontos adatok

Amennyiben a megrendelő írásban megrendelést küld az Mybee Global Kft részére, azzal automatikusan írásban elfogadja jelen általános szerződési feltételeket. 

A felek között a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Mybee Global Kft.  a megrendelést elfogadja, amennyiben előzetes egyeztetést követően a megrendeléstől eltérő tartalmú visszaigazolást küld az Mybee Global Kft. a megrendelőnek, úgy a szerződés ezen eltérő tartalommal jön létre a felek között.

 

 1. Megrendelés teljesítése, szállítás feltételei

A teljesítés napjának az a nap tekinthető, amikor az Mybee Global Kft. a termékeket (árut) a megrendelő által megjelölt teljesítési helyre (a továbbiakban: teljesítés helyére) vagy saját maga kiszállítja, vagy a futárszolgálattal kiszállíttatja.

 

IV.1. A Mybee Global Kft. megrendelt termékeit (árukat) a GLS General Logistics System segítségével az alábbi feltételekkel szállítja a teljesítés helyére.

IV.2. A Mybee Global Kft. megrendelt termékeit a Magyar Posta Zrt. segítségével az alábbi feltételekkel szállítja a teljesítés helyére.

 IV.3. A Mybee Global Kft. megrendelt termékeit a vele szerződésben álló fuvarcéggel szállítja le a teljesítés helyére. A GLS és az MPL futárszolgálaton kívüli bármely egyéb más módon történő szállítás (a továbbiakban: egyéb szállítás).

IV.4. A Mybee Global Kft. a fent megjelölt szállítási költségeket a termék vételárával együtt jogosult kiszámlázni a vevő irányába. A szállítási költségek megállapítása a kiszállítást végző futárszolgálat díjszabása alapján történik a megrendelés részletei szerint. 

Az Mybee Global Kft. a Megrendelő részére ugyanazon megrendelés két alkalommal történő kiszállítása esetén (amennyiben a második kiszállításra a megrendelő érdekkörében felmerült okból pl. az első megrendelés átvételének indokolatlan megtagadása miatt kerül sor) a második kiszállításkor jogosult kiszámlázni a megrendelő irányába ismételt kiküldési díjat.

 1. Termékek vételárának a kiegyenlítése

A megrendelt áru ellenértékének kiegyenlítése a készpénzzel, bankkártyával, átutalással vagy utánvétes fizetési móddal történik.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

Amíg a termék teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az Mybee Global Kft. tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Mybee Global Kft beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

A vevővel szemben fennálló bármely számlakövetelés hiánytalan kiegyenlítéséig a számlában feltüntetett és kiszállított áru a Mybee Global Kft tulajdonában marad.

 

VII. Fizetési határidő, vevő fizetési késedelme, biztosíték adás kérése

A fizetési határidőt a kiállított számla tartalmazza. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Mybee Global Kft. a fizetési módot haladéktalanul jogosult megváltoztatni utánvétes fizetési módra, illetve a további szállítást felfüggeszteni. Ezenkívül jogosult Mybee Global Kft. szerződést biztosító mellékkötelezettség vállalását kérni a megrendelőtől, vagy elállni a szerződéstől.

Amennyiben a vevő a teljesítéssel késedelembe esik, úgy a Mybee Global Kft. jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 6:48. § szerinti késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértékét a megrendelő ismeri és elfogadja.

Amennyiben a vevő több számla vonatkozásában is késedelembe esik, úgy a Mybee Global Kft. jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 6:46. §-ban foglaltak szerint meghatározni, hogy a megrendelő által teljesített összegeket a fennálló tartozások közül melyekre számolja el.

 A Mybee Global Kft jogosult a vevőtől a vételár vonatkozásában biztosíték adását kérni. Ezen biztosítéknak olyan értékűnek kell lennie, amely alkalmas arra, hogy a vevő nem teljesítése esetén az Mybee Global Kft abból kielégítést nyerhessen. 

VIII. Termékkel (árukkal) kapcsolatos szavatosság, termékek átvétele

Az Mybee Global Kft. a leszállított termékek minőségéért az árun feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot vállal a gyártó által megadott feltételek szerint.

 

Jelen szerződés szerint szállítandó termékek mennyiségi és minőségi átvétele a vevő kötelezettsége. Az áruk átvétele a szállítási dokumentumok aláírásával, és felülbélyegzésével történik.A termék átvételét a vevő aláírásával igazolja.

 Az esetleges minőségi, illetve mennyiségi kifogásokat a vevő az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül írásban teheti meg az Mybee Global Kft irányába. A beérkezett kifogást a Mybee Global Kft. haladéktalanul köteles megvizsgálni és annak megalapozottsága esetén saját költségén kijavítani a hibát. Az elkésett és alaptalan kifogás költségét a megrendelő viseli.

 

 1. Vételár

A vételár a mindenkori kialkudott kereskedelmi árak szerint kerülnek meghatározásra. A Mybee Global Kft minden beszállítói áremelés esetén jogosult az áremeléssel érintett termék vételárát megemelni.

 

A vevő tudomással bír arról, hogy a Mybee Global Kft.-vel szemben esetlegesen fennálló, vagy jövőben keletkező követeléseit a vételárba nem számíthatja be, azaz a megrendelőnek a Ptk. szerinti beszámítási jogát a Mybee Global Kft tekintetében a jelen jogügylet vonatkozásában kizárják.

 

 1. A szerződés megszüntetése felmondás a Mybee Global Kft részéről

Az Mybee Global Kft. jogosult a vevővel megkötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a vevő a megkötött szerződésekben megjelölt kötelezettségeit súlyos mértékben megszegi, így különösen: 

 1. a) a megrendelő ellen felszámolási eljárást, vagy csődeljárást rendelnek el jogerősen, illetve végelszámolást kezdeményeznek
 2. b) 15 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik bármely számlájára vonatkozóan.

 

Ha egy adott jogügylet vonatkozásában a szerződés megszűnik, akkor az a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. Ebben az esetben a követelések lejárttá válnak és a felek között elszámolásnak van helye. Az elszámolást követő 8 napon belül a vevő köteles a fennálló tartozását a Mybee Global Kft. felé kiegyenlíteni.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Vevő a megrendelés aláírásával, illetve a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja, hogy a Mybee Global Kft.-vel megkötött szerződésben szereplő adatait a Mybee Global Kft nyilvántartásban tárolja, azt feldolgozza, felhasználhassa, illetve a fennálló tartozás behajtásával kapcsolatos eljárásban az adatait jogi képviselőjének, illetve egyéb megbízottaknak átadja.

 A felek által megkötött szerződésben, illetve az itt megjelölt általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos valamennyi igényt vagy vitás kérdést elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a Székesfehérvári Járásbíróság, a Pp-ben meghatározott értékhatár túllépése esetén a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott rendelkezések 2022. augusztus 08. napjától hatályosak, határozatlan időtartamra.